Barneskirenn gjør deg god i Birken

En rekke faktorer som kjønn, alder, kroppsmasse og hvordan man trener avgjør hvor bra du gjør det i Birken.
Høgskolen i Lillehammer og Christer Thrane har gjort en undersøkelse blant Birkendeltakerne i fjor, der de også finner at de som gikk ”barneskirenn” gjør det bra mellom Rena og Lillehammer.

Studiens hensikt
Formålet med denne studien er å undersøke hvordan kjønn, alder, kroppsmasseindeks (BMI), et sett av treningsvariabler og ulike aspekter ved langrennserfaring påvirket sluttiden til deltakerne i Birkebeinerrennet på ski i 2011.


Studien er gjennomført av Christian Thrane

Data og metode
Dataene baserer seg på et online spørreskjema besvart av ca. 2 000 av deltakerne i Birkebeinerrennet i 2011. Multivariat regresjonsanalyse benyttes som estimeringsmetode.

Viktigste funn
Under ellers like forhold: Mennene har i gjennomsnitt 44 minutter (eller 16 %) raskere sluttid enn kvinnene. Eldre deltakere har jevnt over svakere sluttider enn yngre, men effekten er ikke spesielt sterk. Alderseffekten er imidlertid tiltakende, i betydningen at differansene i sluttid mellom femtiåringer og sekstiåringer er større en den tilsvarende differansen mellom trettiåringer og førtiåringer

Deltakere med høy BMI har generelt sett svakere sluttider enn deltakere med lav, men effekten er svak for lavere verdier av BMI og tiltakende med økende nivå på BMI. Kun for deltakere med BMI over gjennomsnittet er det slik at høyere BMI ser ut til å føre med seg klart svakere sluttider.

Trening på ski og intervalltrening ser ut til å medføre raskere sluttider. Begge effektene er imidlertid avtakende, i betydningen at tidsforbedringene er mer markerte for lavere volum på treningen. Trening på rulleski og løping har også prestasjonsfremmende effekter.

De av deltakerne som gikk jevnlig på ski som barn, har 12 minutter raskere sluttider enn de som ikke gjorde dette.

Desto mer erfaring en deltaker har i Birkebeinerrennet, jo raskere sluttid. Men denne effekten er ikke en årviss jevn forbedring, snarere er det heller snakk om sprangvise forbedringer med økende erfaring.

De som også deltar i andre turrenn har raskere sluttider enn de som kun deltar i Birkebeinerrennet.

Funnene er generelt i tråd med forventningene basert på forskningen på utholdenhetsidrett generelt og på langrenn spesielt.

Les hele rapporten her.

Kilde: Prestasjoner i lange løp – hvordan noen bakgrunnsfaktorer, trening og langrennserfaring påvirket sluttiden til deltakerne i Birkebeinerrennet i 2011, av Christer Thrane.