Trening og selvtillit

Hvordan kan trening påvirke selvtilliten din?

En vanlig måte å forstå selvtillit på er; ”troen på mestring”. Selvtillit er viktig i mange sammenhenger. En konsekvens av at man har tro på seg selv kan være at det f.eks. oppleves lettere å prøve ut nye ting. God selvtillit kan gi energi og motivasjon, og konsentrasjonen vil i større grad rettes mot relevante forhold og en vil kunne føle seg mer bekymringsfri.

Det er i hovedsak seks forhold som kan påvirke selvtillit.

Tidligere prestasjoner
Det å oppleve at man mestrer visse ferdigheter som man kan utføre senere på samme nivå, kan føre til stabil og god selvtillit. I denne sammenhengen er det derfor viktig å være bevisst hva en er god til, hva man får til. Der er så lett å glemme sine sterke sider, mens de svakere sidene ofte tar for stor plass.

At andre lykkes
 Det å se at andre lykkes, som man vet av erfaring at man har vært på samme nivå som, kan skape motivasjon. ”Har han/hun fått det til, kan jeg også lykkes”.

Viktige andre
Det å ha personer rundt deg som betyr noe for deg og som kan veilede og motivere deg i treningsarbeidet, er en viktig brikke i bygging av selvtillit. Ofte vil slike personer være trenere, foreldre og venner. Positiv feedback fra disse vil bety mer, enn fra andre som ikke kjenner deg så godt og som ikke har den helt store kompetansen innefor trening og konkurranseidrett.

Visualisering
Visualisering av at du løser oppgaver på en effektiv og god måte kan være med på å bygge selvtillit.

Spenningsnivå
Måten et individ tolker forandringer det fysiologiske spenningsnivået (f. eks økt puste- og hjertefrekvens) vil kunne påvirke troen på mestring. Individ som har gode erfaringer med forhøyet spenningsnivå vil kunne tolke dette positivt å føle at de er skjerpet og klar til å prestere. Andre som har negative erfaringer med høyt spenningsnivå vil kunne miste troen på å utføre handlingene på en god måte.

Følelser
Følelsesmessige reaksjoner er ikke nødvendigvis en konsekvens av et fysiologisk spenningsnivå. Følelser kan derfor være en ytterligere faktor som påvirker selvtillit. Positive følelser som glede, lykke og positive forventninger vil derfor kunne påvirke troen på mestring positivt. Negative følelser som prestasjonsangst og nedstemthet vil ofte ha en negativ innvirkning på selvtillit.

For høy selvtillit
Selvtillit er bra å ha, men ofte kun til en viss grense. Går en over denne grensen har kan det ha negative effekt. En kan bli overmodig, ta unødvendige sjanser, undervurdere oppgaver og motstandere. Konsekvensen er at både trening og konkurranse/kamper blir tatt for lett på, med det resultat at prestasjonsnivået synker. Samtidig er det lett å bli oppfattet som overlegen og nedlatende overfor andre. Vær derfor ærlig mot deg selv. Bygg selvtillit på forhold du i størst mulig grad har kontroll på selv. Vær bevisst dine sterke sider. Ha fokus på de oppgavene du står overfor, og løs disse på best mulig måte. Med dette som utgangspunkt er du mindre sårbar for en negativ påvirkning av selvtilliten.