Trening mens du jobber?

Her presenteres en forskningsartikkel som ser på om gange under arbeid påvirker jobben du skal gjøre.  Testen ble gjennomført ved at en tredemølle ble plassert ved en stående kontorplass. 

Hensikten med denne studien var å se om det er forskjell på motoriske ferdigheter (skrive på PC og for hånd) og kognitive funksjoner om man sammenligner disse ferdighetene utført sittende eller gående på en tredemølle.
Selv om det å plassere en tredemølle ved en stående kontorarbeidsplass kan redusere inaktivitet, er det ukjent om det vil påvirke prestasjonen kontorarbeiderne utfører.

Elleve menn med en gjennomsnittsalder på 24,6 år og 9 kvinner med en gjennomsnittsalder på 27 år utførte en test som utfordret deres oppmerksomhet, tankevirksomhet, tastehastighet, hvordan de bruker ulike funksjoner på en pc og ulike mattematiske oppgaver.

Testene ble utført både sittende og gående på to forskjellige dager.  Deltakerne hadde ingen tilvenningsperiode før testene på tredemølle.

Resultatene viste at arbeid utført i sittende posisjon medførte bedre ferdigheter i pc-bruk som raskere bruk av mus og raskere utføring av funksjoner som ”dra og slipp”.  Videre var skrivehastigheten raskere om man tok hensyn til ord per minutt.  Det ble ikke funnet noen forskjeller i tankevirksomhet og konsentrasjon eller leseferdigheter.

Konklusjon
Sammenlignet med sittende stilling medførte trening på tredemølle en reduksjon i mattematiske og finmotoriske ferdigheter med 6  % – 11  % .  Men treningen påvirket ikke oppmerksomhet, tankevirksomhet eller leseferdigheter.
Kan hende vi i fremtiden ser tredemøller i ulike kontorlandskap for å stimulere til fysisk aktivitet?

Kilde:
Effect of Using a Treadmill Workstation on Performance of Simulated Office Work Tasks

Dinesh John, David Bassett, Dixie L. Thompson, Jeff Fairbrother, Debora Baldwin
Table of Contents for Vol. 6, Iss. 5
JPAH, 6(5), September 2009,