Sammenheng mellom regelmessig trening og fødselsvekt

Denne undersøkelsen har sett på sammenhengen mellom regelmessig trening og fødselsvekt hos nyfødte barn.

Undersøkelsen hentet data fra Den Norske mor og barn undersøkelsen (MoBa).  Her fikk forskerne hentet fakta fra 36 869 graviditeter med svangerskapstid over 37 uker.  Flerlingesvangerskap ble ekskludert.  Informasjon om regelmessig trening ble innhentet fra spørreskjema gjennom svangerskapet i uke 17 og 30. 

Treningsmengde ble satt i sammenheng med barnets vekt hentet fra medisinsk fødselsregister. For å definere hva som er høy fødselsvekt ble 90-percentilen brukt.  Det betydde av hos de førstegangsfødende var grensen 4170 gram, og 4362 gram for fleregangsfødende.

Resultatene viste at gjennomsnittsvekten for alle fødende i undersøkelsen var 3862 g.  Av de nyfødte som lå på eller over 90-percentilen var det 4033 (10,9 %) av de nyfødte.  Av disse var 2263 født av flergangsfødende.

Forskerne fant at førstegangsfødende som trener regelmessig mer enn tre ganger per uke hadde mellom 23-28 % mindre sjanse til å få barn med høy fødselsvekt.  Dette er en signifikant forskjell sammenlignet med de som ikke trenet.  De fant ingen forskjell i gruppen av flergangsfødende.

De mener å se en sammenheng mellom det å trene under svangerskapet og det å unngå å føde barn med høy fødselsvekt.  Denne sammenhengen fant de ikke ved trening før svangerskapet.

Selv om det ikke er en sammenheng mellom trening før svangerskapet og risiko for å føde barn med høy fødselsvekt anbefaler forskerne likevel trening for å tillegge seg gode vaner.

Kilde: Owe, KM., Nystad, W., and Bø, K., Association Between Regular Exercise and Excessive Newborn Birth Weight. Obstetrics & Gynecology VOL. 114, NO 4, October 2009
Nr.8-2009