Psykologiske effekter av trening

Noen positive effekter av trening

Ved trening kan det oppstå en rekke fysiologiske og psykologiske forandringer. Fysiologiske endringer forårsaket av fysisk aktivitet, kan bla føre til økt blodtilstrømning til hjernen, forandringer i kjemiske forbindelser mellom nevroner og celler i hjernen, økning i maksimalt oksygenopptaksamt økt tilførsel av oksygen til hjernen og strukturelle forandringer i hjernen.

Når det gjelder noen av de positive psykologiske virkningene av trening, kan dette bla være en økt følelse av kontroll, økt tro på mestring av oppgaver, bedret selvoppfatning og selvaktelse. Skjer treningen i samvær med andre kan dette gi økt trivsel, hygge og positive sosiale relasjoner.

Det antas at årsaken til positive psykologiske effekter av trening skjer gjennom en kombinasjon av fysiologiske og psykologiske årsaker. Fysisk trening har bl.a. vist seg å føre til positive endringer i skoleprestasjoner, økt selvtillit, større følelsesmessig stabilitet, bedret hukommelse, et mer positivt kroppsbilde, økt selvkontroll, bedret seksuell tilfredshet, økt følelse av velbehag, bedret arbeidseffektivitet, bedret evne til å mestre stress, økt søvnmengde og generelt bedre helse.

Videre har fysisk trening vist seg å kunne føre til reduksjon av muskulære spenninger, sinne, angst, depresjon, forvirring, hodepine, fobier, missbruk av alkohol og arbeidsfravær.