Konsentrasjon

Hva er konsentrasjon og hvordan påvirker konsentrasjon prestasjonene våre?

Uttalelser som å ”miste” konsentrasjonen eller å ha dårlig konsentrasjon i idrettssammenheng, vil ofte være unyanserte uttalelser. Det kan f. eks være slik at konsentrasjonen under en konkurranse kan være svært god, men den oppleves å være dårlig fordi fokuset er rettet mot feil område. Tar en for seg en konkurranse med krevende forhold, vil god konsentrasjon inneholde fem forhold; selektiv oppmerksomhet, 100 % oppmerksomhet mot oppgavene, å være fullstendig her og nå, holde konsentrasjonen oppe over tid og samtidig kunne skifte fokusområde når dette kreves.

Man kan kalle dette for selektiv oppmerksomhet, noe som innebærer at fokus holdes på relevante faktorer i aktiviteten som kan være av både indre og ytre karakter. En fotballspiller bør f. eks ha evnene til raskt å få oversikt over med- og motspillere og kunne slå en gjennombruddspasning i riktig øyeblikk. Samtidig må han/hun kunne overse forstyrrende faktorer av indre og ytre karakter.

Ytre forstyrrende faktorer kan være: dårlige baneforhold, negative tilrop fra publikum eller feilaktige avgjørelser fra dommeren.

Indre forstyrrelser kan være smerter som ”drar” fokus inn mot det å ha det vondt i stedet for ut mot aktiviteten og arbeidsoppgavene her.

Ofte blir en også værende for mye i seg selv, når en har gjort feil. Da kan en begynner å snakke negativt til seg selv, når igjen oppmerksomheten burde vært rettet mot mer relevante forhold. En viktig faktor i denne sammenhengen er utvikling av god teknikk.

Utøvere med godt utviklet teknikk vil i større grad kunne frigjøre oppmerksomhetskapasiteten mot å ta inn informasjon ut fra hva som foregår rundt en og ta raske avgjørelser ut fra dette. Man kan si at disse utøverne i større grad har en passiv konsentrasjon sammenlignet med utøvere på et lavere teknisk ferdighetsnivå. Det tekniske repertoaret er automatisert, man trenger derfor ikke en bevisst styring av fokuset ved utførelse av bevegelsene.

En person som har begrensede tekniske ferdigheter må da i større grad binde opp konsentrasjonen mot selve utførelsen, og kan miste relevant informasjon i forhold til riktige valg i situasjonen.

Gode prestasjoner krever 100% oppmerksomhet mot det man holder på med. Skal man oppleve flow må oppmerksomheten være fullstendig rettet mot det en holder på med her og nå. Gjør man ikke dette, faller man ut av denne tilstaden som mange opplever som den perfekte gjennomføringen av en konkurranse/kamp. Rettes konsentrasjonen mot f.eks resultat eller mot en selv i form av frustrasjon, faller man ut av flow.

Evnen til å holde konsentrasjon oppe over tid er en viktig faktor i gode idrettsprestasjoner. I tillegg må man ha evnen til å bytte fokus ut fra skiftende krav fra omgivelsene. Med situasjonsoppmerksomhet menes evnen til å vite hva som foregår rundt en og ta avgjørelser ut fra denne informasjonen. Dette vil være spesielt krevende, når avgjørelser skal tas raskt i en presset situasjon. En langrennsløper som går et sprintrenn må hele tiden være oppmerksom på hva som skjer i feltet slik at det er mulig å posisjonere seg og følge opp et eventuelt rykk.

Gjennom en slik analyse av konsentrasjon vil det kunne være lettere å kunne trene oppmerksomheten. Det kan f. eks være slik at en utøver virkelig har evnen til å være 100% konsentrert  over lang tid, men ikke har gode nok ferdigheter i det å skifte fokuset raskt nok ut fra skiftende krav fra omgivelsene. Uansett vil et godt utgangspunkt for å jobbe med konsentrasjon være å analysere hvor man mister fokus. Ofte vil en finne at disse situasjonene oppstår ved mye stress, for eksempel når en feil er gjort, når man er lite motivert eller overmotivert. Med utgangspunkt i en slik gjennomgang, er det gode muligheter for å jobbe med bedre kontroll av konsentrasjonsferdigheter.