Gir løping og BOSU lik effekt på utholdenheten?

Denne studien sammenligner utholdenhetstrening på BOSU med løping på tredemølle for å se om det gir ulik effekt på utholdenheten.

Trening på ustabilt underlag blir i økende grad brukt i forbygging og rehabilitering av ankel, kne og ryggskader/plager, med økende vitenskapelig dokumentasjon. I den senere tid har treningsprogram på ustabilt underlag/BOSU også blitt utviklet med hensikt i å øke utholdenheten. Det er så langt ingen vitenskapelig dokumentasjon på de fysiologiske responsene av denne type trening.

Hensikten med studien var derfor å sammenligne fysiologiske variabler mellom løping på tredemølle og trening på BOSU fra lav til maksimal arbeidsbelastning.

Metode
17 moderat trente kvinner, alder 43.8 år, var inkludert i studien. Maksimalt oksygen opptak (VO2max) og høyeste hjertefrekvens (HFpeak) ble beregnet på tredemølle.

Deltakerne gjennomførte deretter en laktatprofil med løp på 5-6 submaksimale arbeidsbelastninger fra 60-95 % av HFpeak, med varighet på 5 minutter. VO2, HF og blodlaktat konsentrasjon [La-]b ble målt.

Et BOSU program ble modifisert etter samme prosedyre som en ordinær laktatprofil. HF, i motsetning til fart ble brukt som intensitetsstyrer på de submaksimale arbeidsbelastningene. VO2max på BOSU ble beregnet ved at deltakerne trente til utmattelse. Wilcoxon og t-test for parede observasjoner ble brukt for å sammenligne resultatene mellom løping og trening på BOSU. Signifikans nivå var satt til 0.05. Korrelasjoner ble analysert ved bruk av Pearsons korrelasjon koeffisient.

Resultat
Identisk med løping, var det et lineært forhold mellom HF og VO2 på alle submaksimale arbeidsbelastninger fra 65-95 % av HFpeak. Det var ingen signifikant forskjell i [La-]b mellom trening på BOSU og løping på tredemølle målt på submaksimale belastninger fra 60-90 % av VO2max. Det ble funnet en signifikant forskjell i [La-]b ved 65% og 85-95% av HFpeak, mens forskjellen var ikke signifikant på 70-80 % av HFpeak. Deltakerne nådde samme VO2max verdi på BOSU som ved løping.

Konklusjon
Resultatene indikerer at trening på ustabilt underlag/BOSU påvirker VO2, HR and [La-]b på lik måte som ved løping på tredemølle for moderat trente kvinner med noe erfaring med trening på BOSU.

Kilde: ”EN SAMMENLIGNING AV FYSIOLOGISKE VARIABLER VED TRENING PÅ USTABILT UNDERLAG/BOSU OG LØPING PÅ TREDEMØLLE”1,2,3Finckenhagen C, 1,4Edvardsen E, 3,5Finckenhagen HB, 4Bø K1Ullevål universitetssykehus, barnefysiologisk laboratorium, Oslo 2Masterstudiet i idrettsfysioterapi*, Norges idrettshøgskole, Oslo 3HosHanne, Rykkinn 4Norges idrettshøgskole, Oslo 5Sandvika spesialistsenter, Sandvika * Masterstudiet i idrettsfysioterapi er finansiert gjennom midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.