Fysisk aktivitet gir bedre karakterer

En ny svensk studie viser at fysisk aktivitet i skolen gir bedre karakterer.

Studien ble gjennomført i Malmø, med 220 elever fra første til niende klasse ved Angslattskolan og Sundbroskolan i Bunkeflostrand som forsøkspersoner.   Alle elevene som ble utvalgt gjennomførte studien.
Hensikten med studien var å måle sammenhengen mellom fysisk aktivitet og skoleprestasjoner.

Elevene ble delt inn i to like store grupper.  Den ene gruppen hadde daglig timeplanfestet idrettsaktivitet ved skolen mens den andre gruppen hadde to timer idrett og helse per uke.

Resultatene viste at gruppen som hadde daglig fysisk aktivitet oppnådde høyere karakterer enn dem som hadde kroppsøving to timer i uken.

Spesielt guttene forbedret karakterene.

Hele 96 % av guttene med daglig fysisk aktivitet oppnådde karakterkravene for å komme seg inn på videregående skole mot 84 % av guttene som hadde mindre kroppsøving.

For jentene var tallene henholdsvis 97 og 95 prosent.

Forskjellen mellom guttene og jentene forklares ved at gutter generelt har et større behov for å bevege seg og nyttiggjør seg fysisk aktivitet enn jentene.  En annen forklaring kan være at utformingen av kroppsøvingsundervisningen tradisjonelt har er og har vært utformet for gutter.

Tallene som det sammenlignes var landsgjennomsnittet på 89 prosent.

Studien startet i 1999.  Den ble lagt til Bunkeflostrand i Malmø fordi dette er en relativ homogen middelsklasseby med lite inn- og utflytting.

Forskerne mener at dette er den første undersøkelsen som statistisk viser effekten og forbindelsen mellom daglig fysisk aktivitet og skoleprestasjoner over en lenger tidsperiode.  Denne gyldigheten forsterkes av homogeniteten i gruppen: barna er like gamle, går på samme skole og har foreldre med sammenlignbar utdanning, inntekt og interesse for fysisk aktivitet.

Studien viser at fysisk aktivitet ikke bare forbedrer motoriske ferdigheter, men også skoleprestasjoner.

Kilde:
Ericsson, I. & Karlsson, M. (2012). Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study. Accepted for publication in Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Available 2012-04-09 in “Wiley Online”.

Ericsson, I. & Karlsson, M. (2012). Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance – A Nine-Year Prospective Intervention Study. The pre-peer reviewed version of the article: “Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study”, published in final form in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 8 April 2012. Available 2012-05-04 on Malmö University Electronic Publishing (MUEP) and 2012-05-09 on idrottsforum.org/articles.