Flow

Flow vil for mange være den ultimate idrettsopplevelsen hvor en føler full kontroll over bevegelser, har uante krefter, en kan bli sliten – men tar seg raskt inn, en følelse av ikke å kunne feile, fullstendig konsentrasjon her og nå, enkelte opplever motstanderens bevegelser som i slow motion. I idrettssammenheng vil det derfor være interessant å vite hva som kjennetegner denne opplevelsen og hva man kan gjøre for å komme i denne tilstanden.

Jackson og Chikszhentmihalyi (1999) har vist at visse elementer er sentrale og gjennomgående i opplevelsen av flow.

  • En balanse mellom utfordringer og ferdighet. Det er altså viktig at man tror at man har ferdighetene til å møte de tekniske, fysiske og taktiske utfordringene en står overfor. ”Det er når jeg møter motstandere som gjør at jeg må skjerpe meg maksimalt, hvor jeg utnytter mine ferdigheter maksimalt at jeg kommer lettest inn i flow”.
  • Klare mål som viser til hva en må gjøre for å lykkes, ”Jeg hadde visualisert løpet så mange ganger at det kun var å følge planen, alt gikk av seg selv, jeg visste hva jeg skulle gjøre til en hver tid”.
  • Fullstendig fokus på det man skal gjøre her og nå. ”All fokus er rettet mot det jeg gjør her og nå”.
  • En opplevelse av at en selv blir trukket inn i selve handlingen, en form for tap av ”selvbevissthet! ”Jeg var fullstendig til stede her og nå, i bevegelsene”.
  • Man opplever en følelse av kontroll uten at man tenker på å ha dette. Tanker rundt det og miste kontroll eksisterer ikke. ”Jeg hadde fullstendig kontroll, det å gjøre feil var ikke i mine tanker”.
  • Det er gleden av å holde på med aktiviteten som gjør at man utfører handlingene, altså en sterk indre motivasjon. ”Det er kun gleden av å konkurrere som driver meg”.
  • Tidsopplevelsen forandres. Enkelte kan erfare at motstanderen beveger seg i slow motion, andre opplever at tiden bare flyr av gårde. ”Jeg så tidlig ut fra bevegelsene til motstanderen hva han skulle gjøre, jeg hadde all verdens tid til å komme meg i riktig posisjon”.
  • Utførelsen av bevegelsen synes å bli utført med stor letthet. Utøvere kan oppleve at de har uante krefter, ”det var bare å pøse ut med krefter, jeg ble bare ikke sliten”.

Hvordan kommer man så i en flow tilstand. Det er lettere sagt enn gjort, for mange som opplever dette er det en tilstand som bare kommer av seg selv. Det er det nok ikke. En av forutsetningene for at dette skal skje er at konsentrasjonen er rettet helt og holdent mot det en holder på med her og nå. Fokus på tilskuere eller irritasjon over dommeravgjørelser vil lett føre til at man faller ut av flow tilstanden. Trening mot å holde konsentrasjonen på det som skal skje før aktiviteten, vite hva en skal rette konsentrasjonen mot og ha evnen til å ha en her nå konsentrasjon er særdeles viktig for å komme i flow.

Bruk av mål som retter seg mot prestasjons og prosessmål vil for mange være nyttige verktøy å bruke i denne sammenheng. Evnen til å kunne kontrollere spenningsnivået til et optimalt nivå er en viktig ferdighet i denne forbindelsen. Det å være avspent, kontrollere angst og like det en holder på med, er viktige kriterier for flow. Det blir derfor viktig å ha godt utviklede konkurranserutiner som da i sin helhet vil systematisere ens mentale ferdigheter slik at man har en følelsen av kontroll i konkurransesituasjonen.

Videre vil ens fysiske kapasitet sett i forhold til utfordringen en står overfor spille inn. Selvtillit og troen på at en kan mestre utfordringene en står overfor, og et miljø som kjennetegnes av aksept og mye positiv feedback, vil bidra til å komme i denne mentale tilstanden. Den viktigste faktoren som utøvere beskriver for å komme i flow, er følelsen av å gjøre en god prestasjon og den indre positive feedbacken de får fra egne bevegelser. Det at bevegelsene sitter, at en beveger seg lett, føler at man har kontroll og mye krefter er sentrale elementer her.

.
I hvilken grad kan man da kontrollere flow?

Undersøkelser av dette gir ikke noe klart svar, men kan trekke den slutningen at en kan legge forholdene til rette for å oppnå flow ved å følge retningslinjene som er gitt over. Spesielt viktig vil det være å lære seg å holde fokus på det en kan kontrollere selv og at man har godt utviklede mentale ferdigheter i forhold til sitt eget spenningsnivå.

Kilder: Jacson, S. & Chikszentmihalyi, M (1999). Flow in sport. Champaign, IL:Human Kinetics
Winberg, S.R. & Gould, D (2007). Fundations of Sport and Exercise Psychology, Champaign: Human Kinetics.