Den indre samtalen og trening

De fleste av oss bruker indre dialog, men vi er kanskje ikke så bevisste i bruken av dette. En større bevissthet rundt hvordan og når vi snakker til oss selv kan være med på å heve kvaliteten på det vi gjør i trenings- og konkurransesituasjoner.

Hardy et. al (2009) hevder at bruken av den indre dialogen blir påvirket av to forhold, personlige og situasjonsfaktorer. Med personlighetsfaktorer i denne sammenheng menes hvordan man behandler informasjon, i hvilken grad man tror at indre dialog har noen effekt på idrettsresultater og trekk ved personligheten som påvirker indredialog. Forskning på dette området viser bla at personer som snakker mye vil også tendere til å bruke mer indre dialog. En positiv selvoppfatning vil gjenspeile større grad av positiv indre dialog, sammenlignet med en mer negativ selvoppfatning (Perry & Mars, 2000).

Van Raalte og kolleger (1994) fant at 70% av en gruppe tennisspillere mente at indre dialog påvirket resultatet i kampene.

Med situasjonsfaktorer mener en omstendigheter som vil kunne være med på å påvirke bruken av den indre dialogen. Krevende oppgaver medfører mer bruk av indre dialog (Behrend et al., 1989). Utøvere snakker mer positivt, konstruktivt og bekreftende til seg selv ved gode, enn svake prestasjoner (Conroy & Metzler, 2004). Gode utøvere tenderer til å bruke indre dialog mer planmessig og bevisst sammenlignet med utøvere på lavere nivå (Hardy et al.,  2004) og  individuelle utøvere bruker mer indre dialog enn lagutøvere (Hardy et al., 2005)

Personlighets og situasjonsfaktorer vil så gjennom den indre samtalen kunne brukes mot kognitive, motivasjonelle, atferds og affektive mekanismer. 

Med begrepet kognitive mekanismer menes informasjonsbearbeiding, konsentrasjon og oppmerksomhetsstil. Den indre dialogen kan ha en positiv effekt på konsentrasjonen ved at den indre dialogen ved å bruke nøkkelord i større grad kan blir rettet mot relevante forhold. Motivasjon, selvtillit og troen på mestring er andre faktorer hvor den indre dialogen blir benyttet.  I atferdsmekanismer legger Hardy og kolleger teknikk.

Bruk av en indre samtale hvor man instruerer seg selv har vist seg å gi god effekt ved innlæring av tekniske ferdigheter. I denne sammenhengen bruker man flere ord i guidingen av bevegelsene. Når man bruker nøkkelord ved teknikkinnlæring vil en stort sett bruke enkeltord som gir en mening til utøveren. Dette betyr at hver enkelt utøver kan bruke forskjellige ord på samme tekniske løsning, det er altså den subjektive meningen som er viktig i denne sammenhengen. Bruk av nøkkelord har derfor vist seg å ha god effekt på bla innlæring av teknikk (Haatzigeorigiadis et al., 2007).

I kategorien for affektive mekanismer ligger bruken av indre samtale og effekten den har på regulering av følelser.  Hardy et al., (2001) hevder at den indre dialogen på dette område har tre hovedfunksjoner avspenning, psyke seg opp og kontroll av nerver.

Litteraturliste
Behrend, D., Rosengren, K., & Perlmutter, M (1989). A look at the effects of age, task difficulty, and parents’ presence on children’s private speech. International Journal of Behavioral Development, 12, 305 – 320.
Connroy, D. E., & Metzler, J.N. (2004). Patterns of self-talk associated with different forms of competitive anxiety. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 69-89.
Haatzigeorigiadis , A., Zourbanos, N., & Theodorakis, Y. (2007). The Moderating effects of self-talk content on self-talk functions. Journal of Applied Sport Psychology, 19, 240-251.
Hardy, J., Gammage, K., & Hall, C. (2001) A descriptive study of athlete self-talk. The Sport Psychologist, 16, 251-257.
Hardy, J., Hall, C., & Hardy, L. (2004). A note on athletes’ use of self- talk Journal of Applied Sport Psychology, 16, 251–257.
Hardy, J., Hall, C.R., & Hardy, l. (2005). Quantifying athlete self-talk. Journal of Sports Sciences, 23, 905-917.
Hardy, J., Loiver, E., & Tod, D. (2009). A framework for the study and application of self-talk within sport. Mellalieu, S. & Hanton, S. I. (red.) Advances in Applied Sport Psychology. S. 38-74.
Perry, C., Jr., & Marsh, H. (2000). Listening to self-talk, hearing self-concept. I M. B Andersen (red.). Doing sport psychology (s. 61-76). Champaign, IL: Human Kinetics.
Van Raalte, J.L., Brewer, B. W.., Rivera, P.M., & Petipas, A. J. (1994). The relationship between observable self-talk and competitive junior tennis players’ match performances. Journal of Sport and Exercise Psychology, 3, 164-179.