Alder ikke avgjørende faktor for valg av treningsintensitet

Det er en vanlig oppfatning at eldre tåler lavere treningsintensitet enn yngre.  Denne studien mener det ikke finnes bevis for dette.

Det blir ofte anbefalt at eldre skal ha en saktere progresjon i treningsintensitet enn yngre.  Men det finnes manglende vitenskapelig bevis på denne påstanden. 

Målet med denne undersøkelsen var å undersøke mulige påvirkningsfaktorer på alder og progresjon ved økning av treningsintensitet hos kvinner.

Metode

Forsøkspersonene var 17 unge kvinner (gjennomsnittsalder 29,1 år) og 16 eldre kvinner (gjennomsnittsalder 64,5 år) som gjennomgikk et 13 ukers treningsprogram bestående av sykling på ergometersykkel (med intensitet på 65-75 % av maksimal hjertefrekvens) og et styrketreningsprogram for hele kroppen (med motstand 60 % av 1RM).  I tillegg ble det utført uttøyning etter hver treningsøkt.

Muskelstyrke ble målt før og etter treningsperioden.

Det ble utført målinger av motstand og intensitet på ergometersykkel ved hver økt.  Når forsøkspersonen hadde tilpasset seg motstanden, ble denne økt med 5-10 %.

Resultat

Målingene viste at muskelstyrke økte hos begge gruppene etter 13 uker med trening og at det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene.

Progresjon i relativ treningsintensitet var ikke signifikant forskjellig mellom gruppene, men den var størst hos de eldste kvinnene.

Konklusjon

Forskerne konkluderer med at det 13 ukers treningsprogrammet utført i denne studien var trygt fordi det ikke oppstod skader eller muskelsmerte hos noen av forsøkspersonene.

Resultatene antyder at friske eldre kvinner er i stand til å trene og øke intensiteten på treningen på lik linje med yngre kvinner.

Styrketrening for kvinner.
Styrketrening hos eldre.

Kilde: J Strength Cond Res. 2010 Aug 10. Age Does Not Affect Exercise Intensity Progression Among Women. Ciolac EG, Brech GC, Greve JM. Laboratory of Kinesiology, Institute of Orthopedics and Traumatology, School of Medicine, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil.