Lav-karbodietter og risiko for død

Et Amerikansk prospektivt kohortstudier, som fulgte en stor gruppe kvinner og menn gjennom henholdsvis 20 og 26 år, viste en beskjeden økning i risiko for død ved lav-karbohydrat kosthold.

Lav-karbohydratkosthold, som baserer seg på fett og protein fra dyreriket viste seg å representere en enda større risiko for død. Lav-karbohydratkosthold, hovedsakelig basert på fett og protein fra planteriket viste å redusere risikoen for død, som følge av alle årsaker og som følge av hjerte- og karsykdom.

Med ”lav-karbohydratdiett” menes et kosthold som inneholder en lav andel korn, pasta, potet, ris osv. Noen av disse diettene med et lavt innhold av karbohydrat baseres på fett og protein fra animalske kilder, altså dyr. Andre lav-karbohydratdietter baseres på å hente fett og protein fra vegetabilske kilder, altså planteriket. Kosthold med lavt innhold av karbohydrat har i utgangspunktet rykte på seg for å fremme vektreduksjon og å forbedre kolesterol og blodtrykk. Undersøkelser, som har sett på sammenhengen mellom disse diettene og vektreduksjon på mellom 6 måneder og opp til to år viser, i henhold til Fung et al., at lav-karbohydratdietter er effektive og til og med mer effektive enn kosthold som inneholder mer karbohydrat. Forskning som er gjennomført på animalske lav-karbohydratdietter er mer sprikende med hensyn til resultater når det kommer til fettprofil (blod).

Det kan virke som at lav-karbohydratkosthold basert på animalske kilder øker andelen av ”det farlige” kolesterolet, uten økning i ”det gode” kolesterolet. Grunnen til dette kan være at disse animalske lav-karbohydratdiettene kan inneholde store andeler rødt kjøtt og lite frukt, grønnsaker og fullkorn, hvilket i andre sammenhenger har vist å øke risikoen for kronisk sykdom.

Det er gjort lite forskning på langtidseffekten på lavkarbohydratdietter i forhold til dødelighet.

Målet med dette studiet var derfor å se på sammenhengen mellom lavkarbohydratkosthold og dødelighet blant kvinner og menn gjennom henholdsvis 26 år og 20 år. En stor gruppe kvinner (85 168, 39-59 år i 1980) og menn (44 548, 40-75 år i 1986) ble fulgt. Personene som deltok i studien hadde ikke kjent hjerte- og karsykdom, kreft eller diabetes når studien startet. Forskerne dokumenterte 12555 dødsfall blant kvinnene og 8678 dødsfall blant mennene.

I gruppen av kvinner døde 2458 av sykdom relatert til hjerte- og karsystemet og 5780 av kreftrelatert sykdom, blant mennene døde 2746 av sykdom relatert til hjerte- og karsystemet og 2960 av kreft. Lav-karbohydratkosthold som var basert på animalsk fett og protein viste å gi økt risiko for død (av alle årsaker). Lav-karbohydratkosthold som hentet fett og protein fra i hovedsak vegetabilske kilder viste å gi redusert risiko for død (av alle årsaker) og redusert risiko for død som følge av hjerte og karsykdom.

Sett under ett viste resultatene i disse studiene at lav-karbohydratkosthold i sin helhet kan assosieres med en beskjeden økning i risiko for død. De som spiste animalsk lav-karbohydratkost viste å ha en større dødelighet sammenlignet med gruppen sett under ett. I kontrast til dette viste også studien at den gruppen, som spiste vegetabilsk lav-karbohydratkost hadde en lavere risiko for død (av alle årsaker) og død av hjerte- og karsykdom.

Svakheter ved studien

Gruppen mennesker som deltok i studiene var sykepleiere og helsepersonell. Disse er ikke representative for den amerikanske befolkning for øvrig.
Kosthold og livsstilskarakteristikk ble undersøkt med en viss grad av mangler (se evt. hovedartikkel).

Synspunkter til artikkel, del dem med våre lesere på vårt forum.
Kilde: Fung et al., Ann Intern Med. 2010;153:289-298.