Trening på resept

Fysisk inaktivitet gir økt risiko for tidlig død, mens fysisk aktivitet kan forebygge en rekke sykdommer. En stor andel av den norske befolkning (40-60 %) oppfyller ikke anbefalingene om daglig fysisk aktivitet. Hensikten med denne studien var å evaluere ”Trening på resept” (TPR). 

Metode
TPR er et kommunalt tilbud for personer som har særlig helsemessig behov for å endre levevaner (fysisk aktivitet, kosthold og tobakksbruk). Personer ble henvist fra lege eller andre instanser og fikk tilbud om et tre måneders opplegg med individuell endringsfokusert veiledning og fysisk aktivitet samt kostholds- og røykesluttkurs ved behov. Ett tusen og trettisju deltakere fordelt på 14 kommuner i Nordland og Buskerud ble inkludert i en prospektiv intervensjonsstudie uten kontrollgruppe. Det ble målt endring i fysisk form (UKK 2km gå-test) og kroppsmasseindeks etter tre måneder. Gjennom spørreskjema ble det målt endring i fysisk aktivitetsnivå og type aktivitetsdeltakelse etter tre måneder og etter ett år, samt motivasjons-stadie for atferdsendring etter tre måneder.

Resultater
To tredjedeler av deltakerne var lavt utdannet, og 80 % var overvektige (KMI > 25). Åtte av ti fullførte programmet. Deltakerne forbedret kondisjon med gjennomsnittlig 14 %. Andelen som var tilfredsstillende fysisk aktive (mer enn tre timer pr uke) ble tredoblet fra programstart (22 %) til programslutt (64 %), og var vedlikeholdt etter ett år. Andelen sykemeldte ble redusert fra 28 % til 19 %. Endring av kondisjon og fysisk aktivitetsnivå samt fullføring av programmet var i liten grad relatert til individuelle bakgrunnsfaktorer.

Diskusjon/konklusjon
Studien antyder at TPR-programmet kan nå overvektige og lave sosioøkonomiske grupper.
Programmet kan gi økt fysisk form og økt aktivitetsnivå. Det er tidligere ikke utført lignende studier av TPR i Norge, men i Sverige og Danmark har man funnet lignende resultater av TPR-program. På grunn av lav svarprosent og andre metodiske svakheter ved denne studien bør resultatene tolkes med forsiktighet.

Kilde: TRENING PÅ RESEPT 1,2Blom EE 1Helsedirektoratet, avdeling fysisk aktivitet, Oslo
2Masterstudiet i idrettsfysioterapi, Norges idrettshøgskole, Oslo Masterstudiet i idrettsfysioterapi er finansiert gjennom midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.