Trening i første del av svangerskapet, fødselsvarighet og type fødsel

Påvirker trening under svangerskapet fødselsvekt og type fødsel?

Bakgrunn
Det er i dag få populasjonsbaserte studier innen svangerskap og trening. Hensikten med denne studien var å undersøke treningsnivå og hvilke sosiodemografiske karakteristika (alder, kjønn, inntekt, interesser, utdannelse, holdninger, sosial status, livssyn, lønn og liknende) som kjennetegner kvinner som trener under første del av svangerskapet, samt om det er en sammenheng mellom trening under svangerskapet og fødselsvarighet og type fødsel.

Metode
Kvinner som deltok i ”The Ahus Birth Cohort” (ABC) ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) (svarprosent på 76), og som fødte på Ahus ble inkludert (n=1869). Informasjon om treningsnivå ble samlet inn ved spørreskjema mellom svangerskapsuke 17-21. Kvinner som trente ≥3 ganger/uke, >20 min med moderat til høy intensitet ble definert som ”trener”. Fødselsvarighet og type fødsel ble samlet inn ved fødejournal. Forskjell i sosiodemografiske karakteristika ble analysert ved statistiske tester.

Resultat
Resultatene viste at 30,9 % trente < 1 gang per uke, 41,1 % trente 1-2 ganger per uke, mens 15,7 % innfridde dagens anbefalinger for å vedlikeholde og bedre utholdenheten. Førstegangsfødende trente oftere enn flergangsfødende , og høyere utdannede (skolegang lenger enn 12 år) trente oftere enn lavt utdannede (skolegang lik eller mindre enn 12 år). Det var ingen sammenheng mellom trening i første del svangerskapet og fødselsvarighet blant førstegangsfødende  eller flergangsfødende. Det var heller ingen sammenheng mellom trening og vaginal fødsel med vakuum/tang, akutt keisersnitt eller elektivt keisersnitt.

Diskusjon/konklusjon
Funnene viser at få følger dagens anbefalinger for trening i første del av svangerskapet og at førstegangsfødende og høyt utdannede er de som trener mest. Kvinner som trente hadde ikke vanskeligere fødsler enn andre. Styrker ved studien er høy svarprosent og at den er populasjonsbasert. Svakheter er manglende informasjon om generelt aktivitetsnivå og BMI.

Kilde: Studie presentert på Idrettsmedisinsk kongress i Oslo 3-5.nov. 2011. Gjestland K1,2, Bø K1,2 Owe KM1, Eberhard-Gran M4 Gjestland K1,2, Bø K1,2 Owe KM1, Eberhard-Gran M4 Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Oslo, 2 Akershus Universitetssykehus, Lørenskog, 3 Helse Sør-Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog