Styrketrening, kosttilskudd og doping blant aktive voksne

Trening og fokus på kropp og kosthold kan ha en rekke positive virkninger på folkehelsa. Samtidig viser det seg at miljø som fokuserer på mat, kropp, utseende, fysisk prestasjon og trening, er miljøer med større risiko for å utvikle forstyrrede tanker om egen kropp .

Resultatene fra denne undersøkelsen er hentet fra Olsen (2013) sin bacheloroppgave i idrett. Temaet for oppgaven er «Trenings- og spiseatferd blant unge voksne». Olsen gjennomførte en kvantitativ undersøkelse blant kvinner og menn, i alderen 18-30 år, som trener styrke på treningssenter tre til fire ganger i uka eller mer. Totalt 30 personer deltok i undersøkelsen, 15 menn og 15 kvinner. Respondentene kommer fra ulike steder i Norge.

Resultater
Selvbilde og kropp
40 % av de mannlige og 69 % av de kvinnelige respondentene oppgir i denne undersøkelsen at de ikke er fornøyde med sitt eget utseende.


Kosthold og kosttilskudd

39 % av mennene svarer at de er nøye med kostholdet sitt daglig, 14 % oppgir å være nøye med kostholdet ukentlig. Til sammenligning oppgir de kvinnelige respondentene at 33 % daglig er nøye med kostholdet, mens 20 % er svarer at de er nøye med kostholdet ukentlig.

Blant menn svarer 33 % at de tar proteintilskudd daglig. 26 % svarer at de tar proteintilskudd ukentlig. Noe overraskende ser vi at hele 41 % av kvinnene nytter seg av proteintilskudd daglig, og 26 % tar proteintilskudd ukentlig.

I dette utvalget oppgir 26 % av de mannlige respondentene at de nytter kreatin daglig. 14 % svarer at de ta tilskudd av kreatin ukentlig. Ingen kvinner oppgir å ta tilskudd av kreatin.

Doping
23 % av de mannlige respondentene har blitt tilbudt dopingpreparat i sammenheng med trening. Til sammenligning har 7 % av kvinnene blitt tilbudt doping.

Blant de mannlige forsøkspersonene svarer 26 % at de vet om 1-3 personer i sitt treningsmiljø som bruker dopingpreparater i forbindelse med trening for å forbedre prestasjonene sine, 13 % kjenner til flere enn tre personer. 13 % av kvinnene i utvalget oppgir at de kjenner til 1-3 personer som bruker doping i sitt treningsmiljø, 7 % kjenner til flere enn tre personer.

7 % av menn og 7 % av kvinnene i dette utvalget oppgir å ha brukt dopingpreparat.

Oppsummering
Kvinnene i denne undersøkelsen viser seg å ha noe dårligere subjektiv kroppsoppfatning sammenlignet med menn.

Forsøkspersonene i denne undersøkelsen er opptatt av kosthold, og oppgir at de er relativ nøye med kostholdet sitt. Store deler av utvalget, både kvinner og menn, oppgir at de nytter proteintilskudd daglig. Vi ser en tendens til økt bevissthet rundt kosthold og bruk av kosttilskudd blant aktive voksne som trener styrke regelmessig. Dopingbruk kan forståes som et samspill mellom mennesket og dets treningsmiljø. Enkelte av forsøkspersonene opplevde press til dopingbruk i treningsmiljøet. Det må presiseres at som følge av svakheter ved målemetoder, utvalg og design kan man ikke trekke klare slutninger fra denne undersøkelsen, men vise til tendenser.

De siste årene har det blitt større fokus på kropp, trening og kosthold. Kroppen blir et symbol for hva som er viktig og hvilke samfunnsverdier og normer den enkelte slutter seg til. Mye tyder på at kroppsidealet gir grobunn for kommersielle interesser.

Artikkelforfatter: Elisabeth Innselset.  Høgskulelektor i idrett. Høgskulen i Volda.

Referanser:
Innselset, E. (2000). Menn, kroppsoppfattelse og fysisk trening. En undersøkelse blant 76 menn ved treningsstudioer i Norge. Hovedfagsoppgave i idrettsvitenskap, NTNU,Trondheim.


Olsen, T. (2013). Trenings- og spiseatferd blant unge voksne. Bacheloroppgåve i idrett, Høgskulen i Volda, Volda.