Sammenheng mellom sykefravær og trening

Hard trening minst tre ganger per uke reduserer sykefraværet viser en studie fra Nederland.

Studien fra Nederland viser at hardt trening minst tre ganger per uke reduserer sykefraværet.  Trening med moderat til lav intensitet hadde liten effekt på fraværet.

Aktivitetsnivå ble beregnet ved hjelp av to målinger anbefalt av ”the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine”. Målingene tok hensyn til frekvens (hvor mange økter pr uke) forsøkspersonene hadde vært i moderat akivitet i over 30 minutter, og frekvens (hvor mange økter pr uke) forsøkspersonene hadde utført aktiviet med hard intensitet over 20 minutter.

Videre ble det også tatt hensyn til to andre variabler som hagearbeid og husarbeid for å kunne beregne den totale mengde av moderat og hard fysisk aktivitet.

Forskerne brukte data fra to store nederlandske databaser som gav et representativt utvalg fra den nederlandske befolkningen.

De fant ingen forskjell i varigheten i sykefraværet i gruppen som trente med moderat intensitet og de som ikke trenet i det hele tatt.

Men sammenlignet man de personene som trenet med hard intensitet med de moderat og ikke trenede fant man en signifikant reduksjon i sykefraværet.

Kilde:
Proper KI, et al ,British Journal of Sports Medicine2006;40:173–178