Sammenheng mellom motivasjonelt klima og prestasjonangst.

Her kan du lese en studie om motivasjonelt klima og prestasjonsangst hos idrettsutøvere.  Studien er et doktorgradsprosjekt gjennomført av Frank Eirik Abrahamsen ved Norges idrettshøyskole.

Målet for doktorgradsprosjektet var å undersøke sammenhengen mellom oppfattet motivasjonelt klima og prestasjonsangst i toppidrett, og om kvinner og menn blir påvirket ulikt på bakgrunn av opplevd klima. Utvalget har bestått av 350 utøvere fra en rekke individuelle idretter og 10 eliteserielag i håndball.

I utviklingen av et norsk måleinstrument for prestasjonsangst i idrett, har også studenter ved NIH deltatt.

Hovedkonklusjoner

Tidligere studier anbefaler at treneren vektlegger et miljø som fokuserer på utøvernes egen utvikling og fremgang (mestringsmiljø), framfor et miljø som fokuserer på normativ sammenligning mellom utøverne (prestasjonsmiljø). Tidligere forskning har i liten grad sett på eliteutøvere. Resultatene i denne studien gir tilsvarende konklusjon og anbefaling for toppidrettsutøvere og deres trenere.

Studien viser blant annet at utøvere som oppfatter et miljø der normativ sammenligning blir vektlag, også er mer utsatt for prestasjonsangst og konsentrasjonsvansker. Et mestringsmiljø viser derimot en positiv sammenheng med to viktige stressbuffere; selvtillit i form av egen opplevd ferdighet og mer bruk av sosial støtte som mestringsstrategi. En av studiene så på endringer gjennom sesongen for 10 eliteserielag i håndball (fem dame / fem herre). Her viste det seg av oppfattningen av miljøet endret seg gjennom sesongen. Spillerne rapporterte en nedgang i mestringsmiljø og en oppgang i prestasjonsmiljø fra starten til slutten av sesongen.

For de kvinnelige spillerne fulgte denne endringen en reduksjon av opplevd ferdighet, som igjen viste en sammenheng med økt prestasjonsangst.

Forskjellene mellom kvinner og menn er små og bør foreløpig tolkes med
forsiktighet, men resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at oppfatning av motivasjonsmiljø kan ha ulik effekt på kvinner og menn.

Sett i lys av de utfordringer man møter i eliteidrett, er anbefalingen lik for kvinner og menn: For å unngå stress og prestasjonsangst, bør treneren og spillerne på laget skape et mestringsmiljø der egenutvikling og personlig fremgang er primære fokus.

Kilde:  Stress in Elite Sport: A Motivational Perspective, 2009.  Hentet fra Frank Eirik Abrahamsen sin doktoravhandling.