Reklame, media og kroppspress

Årsaker til at jenter og gutter opplever kroppspress.

I dagens samfunn er mange opptatt av at ungdom utsettes for et stort utseendefokus som kan føre til kroppspress (Mikkelsen, 2010, Javo 2012). Årsakene til eventuelt kroppspress er komplekse og mangesidige (Børresen & Rosenvinge 2008), og reklame og media blir ofte utpekt å til å spille en viktig rolle.

Rysst og Roos (2014) har skrevet en rapport om «Retusjert reklame og kroppspress». 26 menn og kvinner, med ulik alder og etnisk bakgrunn i Oslo, ble kallet inn til intervju. Det ble i tillegg foretatt en spørreundersøkelse med 242 elever på videregående skoler i Bærum og Drammen.

I spørreundersøkelsen rapporteres det om at 85 % av jentene og 30 % av guttene opplever kroppspress. Dette bekrefter antakelsene om at det eksisterer et kroppspress i samfunnet, og at dette kroppspresset viser seg å være størst overfor jenter.

Respondentene kunne svare på ulike alternativer på hva som påvirker kroppspress.

Påvirkningskraft Gutter % Jenter %
Reklame generelt 37 67
TV 24 41
Venner 35 34
Mote 25 44
Blogg 11 50
Aviser 5 4
Annet 24 4

 

I undersøkelsen kommer det fram at hvordan man forholder seg til kroppsidealer og kroppspress i stor grad er avhengig av holdningene i vennekretsen og i egen familie. Respondentene trekker fram venner som særs viktige, og mye tyder på at reklamen hadde stor eller størst påvirkningskraft i forhold til kroppspress, spesielt for jentene. 50% av jentene oppgir at det å lese blogger oppleves som kroppspress. En av tre respondenter i undersøkelsen opplevde kroppspress fra venner. Utover dette ser man at det ellers er jentene som jevnt over føler en ytre påvirkning.

Informanter som ble intervjuet ble også spurt hva de mente påvirket kroppspress mest. Reklame, TV, blogg, foreldre og venner kom høyt opp på listen. Kjønnsforskjellene var til sammenligning med den kvalitative studien ikke like tydelige, men både jenter og gutter ga uttrykk for at de mente jentene var utsatt for sterkest kroppspress.

Nye sosiale medier har åpnet et nytt landskap hvor ungdommene kan hente innspill til identitetsutvikling. Sosiale medier er en arena hvor fokus på utseende og «det perfekte» dyrkes. Unges selvbilde blir utfordret fordi de sjelden klarer å «matche» det urealistiske kroppsidealet som media presenterer. Media har enorm makt, spesielt over de unge, og man er spesielt sårbar i tenårene. Både skole og foreldre bør være observante, og være en motvekt som kan nyansere budskapet de tar inn.

Artikkelforfatter: Elisabeth Innselset.  Høgskulelektor i idrett. Høgskulen i Volda.

Referanser:

Børresen, R. og Rosenvinge, J. H. (2008). «Spiseforstyrrelser – forebygging – oppfølging og behandling», kapittel 14 i R. Haugen (red): Barn og unges læringsmiljø 3, Oslo: Høgskoleforlaget.

Javo, I.M. (2012): Psychosocial predictors of an interest in cosmetic surgery: Based on a population study of young Norwegian women. PhD avhandling, Universitetet I Tromsø.

Mikkelsen, M. (2010): Fordi jeg fortjener det! Masteroppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

Rysst, M. og Roos, G. (2014). Retusjert reklame og kroppspress. (Institutt for forbruksforskning, Oppdragsrapport nr. 1-2014). Oslo; Statens institutt for forbruksforskning.