11043.jpg

Family with two children riding mountain bikes.