Kroppskultur og doping

Det er mye oppmerksomhet rundt kropp og utseende i samfunnet. I jakten på en identitet tyr noen til kunstige og farlige stimuli.

Trening og fokus på kropp og kosthold kan ha en rekke positive virkninger på folkehelsa. Samtidig viser det seg at miljø som fokuserer på mat, kropp, utseende, fysisk prestasjon og trening, er miljøer med større risiko for å utvikle forstyrrede tanker om egen kropp (Innselset, 2000).

Resultatene fra denne undersøkelsen er hentet fra Barland og Tangen (2009) sin undersøkelse med tema «Kroppspresentasjon og andre prestasjoner». Forsøkspersonene i denne studien er menn og kvinner i alderen 14-25 år. 10118 personer deltok i studien, 1301 kvinner og 8817 menn. Det var personer som var inne til sesjon som besvarte spørreskjemaene.

Resultater
2,6 % av respondentene rapporterte at de brukte eller hadde brukt doping. Brukerfrekvensen er høyere blant menn enn kvinner. Det er i hovedsak anabole steroider og testosteronpreparater som blir brukt. Brukere av doping rapporterer at det frykter å bli deprimerte og miste lysten på trening dersom de slutter. 26,1 % mente musklene ville forsvinne om de sluttet med doping.

80 % av utvalget er tilsynelatende fornøyde med kroppen sin. Vi ser en tendens til at menn er mer fornøyd med egen kropp sammenlignet med kvinner. 57,7 % av de som doper seg skammet seg over kroppen sin, sammenlignet med 41,7 % blant de som ikke bruker doping.

Motivet for å dope seg er i hovedsak motivert ut fra ønske om å føle seg vel, og få en finere og mer veltrent kropp.

Den ideelle mannskroppen blir definert som slank med markerte muskler, og idealet for kvinner er å være tynn og slank. De som rapporterer bruk av doping opplever en sterkere forventning til idealkroppen.


Oppsummering

Identitet er noe man stadig må omforme og ta stilling til. Den store mengden av materielle, kulturelle og psykologiske tilbud som vi stadig vekk blir overveldet med, produserer en strøm av forventninger og drømmer som det nesten er umulig å leve opp til. Mye tyder på at doping er en del av vår tids kroppskultur. Kroppen blir et symbol for hva som er viktig og hvilke samfunnsverdier og normer den enkelte slutter seg til. Denne undersøkelsen bekrefter at en vellykket kropp vil bety noe i forhold til å få oppmerksomhet fra andre, å være attraktiv med tanke på å finne seg en partner, det å føle seg vel, trygg og balansert. For noen grupper vil doping være et middel i denne prosessen.

Fra 1. juli 2013 er det forbudt å kjøpe og bruke anabole steroider. Forbudet vil nok ikke fjerne problemet. Men forhåpentligvis vi det gi et klart signal til de som vurderer å bruke det, og de som allerede benytter seg av dop.

For mer informasjon om endringene i legemiddelloven: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-107-l-20122013/2.html?id=719221

Forfattet av:
Elisabeth Innselset
Høgskulen i Volda

Referanser:
Barland, B. & Tangen, J. O. (2009). Kroppspresentasjon og andre prestasjoner – en omfangsundersøkelse om bruk av doping. Politihøgskolen, Oslo.
Innselset, E. (2000). Menn, kroppsoppfattelse og fysisk trening. En undersøkelse blant 76 menn ved treningsstudioer i Norge. Hovedfagsoppgave i idrettsvitenskap, NTNU,Trondheim.