Kroppsfokus blant unge menn

En veltrent maskulin kropp signaliserer vellykkethet, mestring og kontroll. Vi ser en økende tendens til kroppsfiksering blant unge menn.

Kroppsdyrkelse står sentralt i dagens samfunn. Utseende og fysisk prestasjonsevne er viktig for mange. Egen opplevelse av kroppens fysiske utseende er viktige tegn på vellykkethet i dagens samfunn. Mannskroppen er også rammet av kommersielle krefter. Media har trolig en sentral rolle med tanke på hva som blir oppfattet som kroppsideal (Barland og Tangen, 2009).

Resultatene fra denne undersøkelsen er hentet fra Krogsæter (2013) sin bacheloroppgave i idrett. Temaet for oppgaven er «Kroppsfokus blant unge menn». Forsøkspersonene i denne studien er menn i alderen 16-26 år som trener styrke tre ganger i uka eller mer. Totalt 35 menn deltok i undersøkelsen. Som følge av et relativt lite utvalg, kan man ikke trekke sikre konklusjoner, men vise til tendenser.

Resultater.
23,8 % svarer at de er fornøyd med sin egen kropp. 19 % svarer nei, og 57,2 % svarer vet ikke.

Hele 80 % av utvalget svarer at det er viktig å være godt trent. 12 % oppgir at dette ikke er så viktig, og 8 % svarer vet ikke. Bedre selvtillit, få komplement fra andre, utstråling, viljestyrke, sunnhet og for å tiltrekke seg partner er listet opp som grunner til at det er viktig for en å være godt trent.

I undersøkelsen kommer det frem at respondentene definerer den mannlige idealkroppen som veltrent, muskuløs, slank, med kraftige skuldre og bryst. 38 % av utvalget svarer at media, film og reklamer har påvirket deres kroppsideal. 19 % svarer at de ikke blir påvirket av media, 43 % svarer at det trolig blir påvirket av media ubevisst.

62 % av utvalget svarer at de mener det er for mye fokus på kropp og livsstil i dagens samfunn.

5,8 % er villige til å gjennomgå kosmetiske operasjoner i streben etter idealkroppen.

Oppsummering
Det har de siste årene blitt større fokus på mannskroppen. Forventninger til kroppsidealet produseres av samfunnet. Den perfekte kroppen symboliserer kontroll. I denne undersøkelsen ser vi en tendens til at de fleste unge menn som trener aktivt blir påvirket av kroppsidealet gjennom media i større eller mindre grad. Noe betenkelig at 62 % av utvalget mener det er for mye fokus på kropp og livsstil i dagens samfunn. Det økte kroppsfokuset vil trolig føre til at flere menn vil slite med dårlig selvbilde, få et anstrengt forhold til egen kropp, utvikle spiseforstyrrelse og flere vil være villige til å ta kosmetisk kirurgi i streben etter idealkroppen. Er kroppen blitt vårt uttrykk for skjønnhet, helse og lykke?

Forfattet av:
Elisabeth Innselset
Høgskulen i Volda

Referanser:
Barland, B. & Tangen, J. O. (2009). Kroppsprestasjoner og andre prestasjoner. Politihøgskolen, Oslo.
Krogsæter, V. (2013). Kroppsfokus blant unge menn. Bacheloroppgåve i idrett, Høgskulen i Volda, Volda.