Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og sosial posisjon blant voksne og eldre i Norge

Helseeffektene av fysisk aktivitet er veldokumentert, og regelmessig fysisk aktivitet er viktig for å ivareta en god helse. Men hvor stor del av den voksne befolkningen oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet? Og er det forskjeller mellom objektivt registrert aktivitetsnivå og sosial posisjon målt ved inntekt og utdanningslengde?

Øen (2009) har gjennomført en landsrepresentativ tverrsnittsundersøkelse av den voksne befolkningen i alderen 20-85 år. Fysisk aktivitet ble objektivt observert ved hjelp av akselerometer i syv påfølgende dager. Sosial posisjon ble definert ut fra faktorer som utdanning og inntekt.

Hensikten med studien var å undersøke hvor stor del av befolkningen som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet. Siden dette er en delstudie av et større prosjekt gjennomført av Helsedirektoratet ble kun et utvalg av totalpopulasjonen inkludert (Oslo, 16 kommuner fra Trøndelag, 14 kommuner fra Agder, 17 kommuner fra Telemark). I denne undersøkelsen var det også av interesse å se på eventuell sammenheng mellom aktivitetsnivå og sosial posisjon.


Resultat

60 % (n=639) av utvalget oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet. Forsøkspersonene var i aktivitet (moderat til hard fysisk aktivitet) 39 minutter daglig. Det ble ikke funnet kjønnsforskjeller i totalt aktivitetsnivå, men kvinnenes aktivitetsnivå var noe lavere i helgene. De med høyest utdanning var 27% mer aktive sammenlignet med personer med lavest utdanning.

Ingen signifikant forskjeller ble observert mellom ulike inntektsnivå.

Konklusjon

60% av respondentene oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet. Det ble i denne undersøkelsen ikke funnet noen sammenheng mellom sosial posisjon og aktivitetsnivå. Utdanning viser seg å være en viktig faktor for aktivitet i helgene, og sannsynlighetene for å oppnå gjeldende anbefalinger for fysisk aktivitet. Høy inntekt er ingen vesentlig faktor for å være fysisk aktiv. Det bør også nevnes at 40% av forsøkspersonene beveger seg mindre enn 30 minutter med moderat intensitet daglig.

Det trengs mer forskning for å klargjøre hvordan man skal bestemme hvorvidt man oppfyller gjeldende anbefalinger. Forskningsresultater viser store forskjeller ut fra hvilke metoder som er benyttet. Vi trenger flere prospektive studier som overvåker aktivitetsnivå og helsestatus over lengre tid.

Kilde:  Øen, A. (2009): Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og sosial posisjon blant voksne og eldre i Norge. En tverrsnittsundersøkelse av objektivt registrert fysisk aktivitetsnivå. Masteroppgave i idrettsvitenskap. Norges idrettshøyskole.