Hard eller moderat trening?

Denne undersøkelsen sammenligner tradisjonell rehabiliteringstrening med høyintensiv trening for personer med kroniske muskel- og skjelettplager.Innledning
Fysisk inaktivitet er en viktig faktor for utvikling av kroniske muskel- og skjelettplager. Redusert styrke og utholdenhet kan gi nedsatt arbeidskapasitet, funksjonsnivå og økt dødelighet. Effekt av rehabilitering for sykemeldte med kroniske muskel- og skjelettplager er lite undersøkt. Studien sammenligner aerob høyintensiv intervalltrening og maksimal styrke (HIG) opp mot dagens rehabilitering (TTG) ved Hokksund Rehabiliteringssenter.

Metode
73 sykemeldte pasienter (gjennomsnitt 45 år) ble randomisert til 4 ukers trening med HIG (85-95% maksimal hjertefrekvens og 85% av 1-repetisjons maksimum, (1RM), eller til å følge dagens opplegg (TTG) med hovedvekt på moderat intensitet med innslag av høy intensitet. 58 personer er inkludert i dataanalysen. Høyeste oppnådde oksygenopptak (VO2peak), 1RM og gangøkonomi er viktigste måleparametre ved oppstart og avreise. Alle verdier i tabellene er uttrykt som gjennomsnitt og standardavvik (SD). Etter at data var testet for normalfordeling, ble parametrisk statistikk brukt til å vurdere statistisk signifikans. En tosidig p-verdi > 0,05 ble akseptert som statistisk signifikant for alle tester.

Resultater
Det var signifikante forskjeller mellom gruppene for VO2peak og 1RM (p <0,001). TTG økte signifikant VO2peak (4,8%), 1 RM (19,1%) og bedret gangøkonomi (7,5%). HIG økte signifikantVO2peak (10,7%), 1RM (42,5%) og bedret gangøkonomi (10,7%). Det var ingen signifikant forskjell i drop-outs mellom gruppene. Diskusjon/Konklusjon
Denne studien viser at dagens rehabilitering virker som behandling ved at pasientene bedrer sin fysiske arbeidskapasitet i form av styrke og utholdenhet. Studien viser også potensialet for en effektivisering av den fysiske treningen i denne type rehabilitering. Systematisk gjennomføring av høyintensiv aerob intervalltrening(4x4min) og maksimal styrke (4x4reps), gav dobbelt så stor treningseffekt sammenlignet med dagens rehabiliteringsopplegg. Dette er i tråd med tidligere studier for andre pasientgrupper.

Kilde: EFFEKTIV UTHOLDENHET OG STYRKE TRENING FOR PASIENTER MED KRONISKE MUSKEL – OG SKJELETTPLAGER
Eithun G1,2, Helgerud J1,2 1Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det Medisinsk fakultet, NTNU, Trondheim, 2Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS), Hokksund