Har gruppetreningsinstruktører i Norge god helse?

Gruppetreningsinstruktører forventes å være i god fysisk form på grunn av høyt aktivitetsnivå, samtidig er det en jobb med høy fysisk belastning. Formålet med denne studien var å kartlegge selvrapportert helse, skader og muskel-skjelett plager blant norske gruppetreningsinstruktører.

Metode
1473 gruppetreningsinstruktører fra Sats, Elixia og Spenst ble forespurt om å delta i en spørreskjemaundersøkelsesom hadde spørsmål knyttet til; treningsfaglig bakgrunn, antall timer og typer klasser de instruerte, og spørsmål om generell helse
inkludert sykefravær, treningsrelaterte skader, og muskel-skjelettplager.

Resultater
837 gruppetreningsinstruktører (685 kvinner, 152 menn,57%) besvarte spørreskjemaet. Gjennomsnittlig alder var 33,7(8,8) år, gjennomsnittlig trening (både instruksjon og egentrening) var 7,5 (3,8)timer/uke.

Gruppetreningsinstruktører som instruerte >4 timer/uke(GI>4) rapporterte mindre utholdenhetstrening men samme mengde styrketrening som del av egentreningen sammenlignet med gruppetreningsinstruktører som instruerte ≤4 timer/uke (GI≤4).

Gjennomsnittlig arbeidserfaring som gruppetreningsinstruktør var 8,8(6,4) år.

Femtisyv prosent hadde vært sykmeldt fra jobben som instruktør i løpet av desiste 12 mnd. Av disse hadde syv prosent vært sykmeldt i mer enn 8 uker.

Nitti prosent av respondentene var fornøyd med sin generelle helse.

Forekomsten av psykiske lidelser var 14% (GI>4: 17%, GI≤4:12%, p<0.05), og 76% rapporterte muskel-skjelett plager (GI>4: 74%,GI≤4: 81%, p<0.05).

Høyere forekomst av moderate plager i nakke/skulder (37% versus 28%, p<0.05), hæl/Achilles (24% versus15%, p<0.01) og fot (22% versus 10%, p<0.001), og alvorlige plager i knær (6% versus 3%, p<0.05) ble rapportert hos GI>4 sammenlignet med GI≤4.

GI>4 hadde høyere forekomst av treningsrelaterte akutte og belastningsskader (71% versus 39%, p<0.001) sammenlignet med instruktørene med GI≤4. Diskusjon
En høy forekomst av treningsrelaterte skader og muskel-skjelett plager indikerer et behov for retningslinjer angående arbeidsbelastning, egentrening og behov for skadeforebygging også i denne treningspopulasjonen.

Konklusjon
Selvrapportert helse er god, men forekomsten av treningsrelaterte skader og muskelskjelett plager er høy hos gruppetreningsinstruktører.

Kilde: SELVRAPPORTERT HELSE, SKADER OG MUSKEL-SKJELETT PLAGER
HOS NORSKE GRUPPETRENINGSINSTRUKTØRER.Bratland-Sanda S1,2, Sundgot-Borgen J2.1Forskningsinstituttet, Modum Bad, Vikersund, 2Seksjon for idrettsmedisinskefag, Norges idrettshøgskole, Oslo.


Artikkel ble presentert ved Idrettsmedisinsk høstkongress i Kristiansand november 2010. Her er  sammendraget gjengitt i sin helhet.