Gi ungdommen idrett før alkoholen tar dem!

Andelen unge norske eliteidrettsutøvere som røyker, snuser og drikker alkohol er ukjent. Hensikten med denne undersøkelsen var å  kartlegge andelen toppidrettselever og kontroller som røyker, snuser eller drikker alkohol.  

Metode
Førsteklasse elever ved 16 toppidrettsgymnas (n=682) og totilfeldig valgte videregående skoler (kontroller,n=423) ble invitert til å være med i studien.

Totalt besvarte 606 utøvere (89%) og 356 kontrollelever(84%) på spørsmål om idretts- ogaktivitetshistorie, treningsbelastning, helse og bruk av røyk, snus og alkohol. Statistiske analyser ble gjort ved kji–kvadrat test og multippel logistisk regresjonsanalyse.

Resultater
En høyere andel kontrollelever enn utøvere oppga at de røyket daglig eller av og til (17% vs. 1%,p<0,001). Det var ingen kjønnsforskjell i andelen røykere i noen av gruppene. En høyere andel kontrollelever enn idrettselever brukte snus daglig eller av og til (31% vs.17%, p<0,001), og flere gutter enn jenter ved både kontrollskolene (36% vs. 24%, p=0,012) og toppidrettsgymnasene (19% vs. 12%, p=0,028) oppga dette. Videre var det flere utøvere i lagidretter enn individuelle idretter som snuste (21% vs. 9%, p<0,001).

En større andel kontrollelever enn utøvere rapporterte at de drikker alkohol minst en gang i måneden (46% vs. 11%, p<0,001). Det var ingen kjønnsforskjell i andelen som oppga å drikke alkohol i noen av gruppene, og ingen forskjell mellom utøvere i lagidretter og individuelle idretter (12% vs. 9%, p=0,288). Innad i kontrollgruppen var det høyere risiko for røyking blant elever som ikke deltok i organisert idrett (OR: 4,5; 95% konfidensintervall: 2,1 til 9,7). Det ble ikke funnet en slik sammenheng for bruk av snus (OR: 1,41; 0,86 til 2,29) eller alkohol (OR: 1,15; 0,74 til 1,80). Konklusjon
Resultatene viser at andelen som oppgir bruk av snus, alkohol og røyk er lavere blant toppidrettselever enn kontroller. Blant kontrollelevene var det lavere risiko for røyking, men ikke alkohol- eller snusbruk blant elever som drev med organisert idrett.

Synspunkt eller meninger om dette tema?  Del dem med våre lesere på vårt forum.

Kilde: GI UNGDOMMEN IDRETT FØR ALKOHOLENTAR DEM! – BRUK AV RØYK, SNUS OGALKOHOL BLANT TOPPIDRETTSELEVER OG KONTROLLER Martinsen M1, Sundgot-Borgen J2 1Senter for idrettsskadeforskning, 2Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping AS og Helse Sør-Øst. Prosjektet er støttet økonomisk av Olympiatoppen.
Artikkel ble presentert ved Idrettsmedisinsk høstkongress i Kristiansand november 2010.