Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsidretten

Det er i samfunnet stor oppmerksomhet knyttet til barn og ungdoms fysiske aktivitet. Vi vet at mange deltar i organisert idrett, men vi vet lite om hvor fysisk aktive de er på treningene. Denne undersøkelsen ønsket å danne et bilde av utøvernes aktivitetsnivå.

Metode

Denne undersøkelsen studerer utøvernes fysiske aktivitetsnivå i organisert idrett. Utvalget består av jenter og gutter i alderen 9 til 17 år. Data ble innsamlet ved at utøverne hadde på seg akselerometer under treningene.  Det er gjennomført 283 målinger på 29 treninger.  Utøverne ble fordelt i ti treningsgrupper i fire idrettsgrener; fotball, håndball, langrenn og friidrett.

Resultat

Resultatene viser et høyt aktivitetsnivå på treningene. Enkelte av trenerne mente at utøverne var noe mer aktive på treningene hvor de ble observert, sammenlignet med andre treninger. Undersøkelsen viser til store individuelle forskjeller i aktivitetsnivå. Det kan være ulike forklaringer til dette; utøverne er i ulik fysisk form, alle viser ikke like stor innsats (i forhold til egen form), ulike tekniske forutsetninger for å være aktiv og ulik forståelse av hva som vektlegges mest i de ulike øvelsene.

Det blir presisert at det ikke blir riktig å sammenligne aktivitetsnivået mellom idrettene og de ulike treningsgruppene. Dette fordi den fysiske delen ikke blir vektlagt like mye i alle idretter og treningsgrupper, samt at akselerometeret ikke gir et like godt bilde av den fysiske arbeidsbelastningen ved alle typer aktivitet. I aktiviteter hvor utøverne har jevn hastighet (eks. ski og lengre løp) gir akselerometeret mindre utslag enn i aktiviteter med retnings- og hastighetsendringer (eks. ballspill).

Med tanke på utøvernes fysiske form og idrettslige prestasjoner i de fleste idretter, er det viktig at en finner det riktige fysiske aktivitetsnivået på treningene. Disse resultatene bidrar til kunnskap om hvordan ulike former for trening påvirker utøvernes aktivitetsnivå. Resultatene viser også behov for å tilpasse eg treningene til den enkelte utøver – det er store variasjoner i en treningsgruppe.

Konklusjon

Ut fra denne undersøkelsen kan man si at organiseringen av treningen påvirker den enkeltes intensitetsnivå. Resultatene i denne undersøkelsen viser at utøverne er fysisk aktive på treningene. Intensiteten varierer sterkt mellom utøverne. Variasjonene kan komme av at utøverne er i ulik fysisk form. Det kan også tenkes at noen utøvere ikke har optimal intensitet på treningene.

Det er viktig at man ikke har for stort fokus på den fysiske intensiteten. Idrett handler om både fysisk aktivitet, læring av teknikk og taktikk, samhandling, sosiale relasjoner og trivsel.

Kilde: Ingebrigtsen, J. E., og Sæther, S. A. (2006). Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsidretten. En studie av fire idretter. NTNU, samfunnsforskning AS. Senter for idrettsforskning.