Fysisk aktivitet for eldre

Det har lenge vært en utbredt oppfatning om at når vi blir eldre så skal vi ikke drive med fysisk aktivitet og trening – da er det ingen ”vits” lengre. Dette er en myte det haster med å avlive.

Antall eldre i Norge øker, og økningen er relativt sett størst blant de eldste eldre (over 85 år). Og eldrebølgen er her nå! Konsekvensene både for samfunnet og den enkelte er betydelige. De eldre (over 65 år) står for langt over halvparten av konsumerte helsetjenester. En av de politisk vedtatte strategiene for å møte utfordringene knyttet t til dette er at eldre skal fokusere på økt fysisk aktivitet og trening.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet har laget en rapport om dette (sef.no), der målsettingen er å øke bevisstheten om mulige effekter av å legge til rette for økt fysisk aktivitet blant eldre generelt. Det er gjort omfattende forskning på ulike effekter av fysisk aktivitet, og den blir stadig tyngre i favør av stadig nye argumenter for å øke eller opprettholde aktivitetsnivået. Ved å spre kunnskap om at dette er viktig håpes det på at holdningene både til de eldre selv, helsevesenet og andre kan gjøre en forskjell.

Noen av de viktigste effektmålene er livskvalitet og egen evne til å greie å bo i egen bolig lengst mulig. Det er ingen prinsipiell forskjell på unge og eldre når det gjelder prinsipper for gjennomføring av all type trening; det fysiologiske mekanismene bak positive effekter av trening og fysisk aktivitet er like. Og siden mange eldre starter på et relativt lavt nivå er potensialet stort! Det er faktisk gjennomført tung styrketrening på eldre over 90 år, med prosentvise framganger som ingen andre har vist tidligere.

Det er grunn til å tro at styrketrening er relativt viktigere for funksjonsevne jo eldre vi blir. Sterkere muskulatur gir utslag i økt ganghastighet, bedre balanse (fallproblematikk er veldig stort) og evne til å gå i trapper, redusert bruk av hjelpemidler og økt spontan fysisk aktivitet. På den annen side dobler fysisk passivitet risikoen for total dødelighet, hjerteinfarkt, diabetes type 2, kreft i tykktarm og beinskjørhet med brudd (denne lista kunne vært enda lengre).

Eldre er en stor heterogen gruppe når det gjelder fysisk funksjonsevne, noe som må få konsekvenser når vi skal arbeide med fysisk aktivitet. Friske eldre kan følge anbefalingene til yngre voksne, spesielt råder sef.no og andre til å være generelt mer aktive i hverdagen. Fysisk inaktive skal prioritere gange, helst 3 ganger per uke, med gradvis økende intensitet. Alle eldre bør trene styrke 2-3 ganger per uke, med fokus på dynamisk styrketrening tilpasset den enkeltes funksjonsnivå.