Fysisk aktivitet blant norske barn

Her kan du lese en studie som har sett på aktivitetsnivå blant norske barn og ungdom.

Hensikten med studien var å gjennomføre en kartlegging som skulle gi kunnskap om det totale aktivitetsnivået,fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i et landsrepresentativt utvalg av 9- og 15-åringer. Prosjektet ble initiert og finansiert av Helsedirektoratet.

Et nasjonalt representativt utvalg ble trukket av Statistisk Sentralbyrå. Totalt har 2299 barn og unge deltatt i undersøkelsen. Deltakelsesprosenten var svært god; 89% blant 9-åringene og 74% blant 15-åringene. Fysisk aktivitet ble målt objektivt ved at deltakerne bar et akselerometer i et belte rundt livet i fire påfølgende dager. Fysisk form ble målt med en sykkeltest med progressiv økende belastning til utmattelse, og et testbatteri ble benyttet for å kartlegge muskelstyrke.

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom ble målt med en fastende blodprøve. I tillegg ble det registrert ulike mål på kroppssammensetning, deriblant
kroppsmasseindeks (KMI) og livvidde. Datainnsamlingen startet i mars 2005 og ble avsluttet i oktober 2006.

Fysisk aktivitet blant norske barn
Funnene fra undersøkelsen viser at gutter er mer aktive enn jenter både ved 9- og15-år. Ni-åringene hadde et aktivitetsnivå som var 46% høyere enn 15-åringene. Undersøkelsen viser videre at fire av fem 9-åringer, men kun en av to 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Fysisk form
Undersøkelsen har også studert barn og unges fysiske form. Blant 9-åringene var kondisjonstallet (ml  * min-1 *  kg-1) 43 hos jenter og 48 hos gutter, og hos 15-åringer var kondisjonstallet henholdsvis 41 og 52. I begge aldersgrupper presterte guttene bedre enn jentene i alle styrketestene, med unntak av for statisk styrke i ryggstrekkerne, der 15 år gamle jenter presterte bedre enn 15 år gamle gutter.

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom
For første gang er det tilgjengelige data som gir en beskrivelse av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i et landsrepresentativt materiale med barn og unge. Studien gir videre en mulighet til å se hvordan risikofaktorer er distibruert i normalmateriale.

Sammenhengen mellom fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom
Undersøkelsen gir en mulighet til å undersøke sammenhengen mellom fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Studien viser at både muskelstyrke og kondisjon er assosiert med opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.
Barn og unge som befinner seg i den laveste kvartilen av muskelstyrke og kondisjon har en større sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom sammenlignet med de som er i best fysisk form.

Kilde: Hentet fra Jostein Steene-Johannessen. Han forsvarte sin avhandling onsdag 2. desember 2009  om barn og fysisk aktivitet for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges idrettshøgskole.