Friskere med intevall- og styrketrening!

Helsedirektoratet referer i dag til en ny undersøkelse hvor personer som stod i fare for å bli sykmeldt fikk tilbud om trening. Ett år senere hadde sykefraværet blant deltakerne sunket med 50 prosent.

Treningen ble ledet av fysioterapeuter.  Deltakerne gjennomførte intervall- og styrketrening.  Treningen foregikk på formiddagen, og de som jobbet fikk trene i arbeidstiden.  De andre trente på fritiden.  Alle fikk tilbud om å trene to ganger per uke, men i snitt trente de 1 gang i uka.

Her kan du lese hvordan treningen ble gjennomført.

Deltakerne fikk bedre utholdenhet, ble sterkere og fikk økt arbeidskapasitet. Sykefraværet i gruppa som deltok, var 54,6 prosent lavere det året treningen pågikk sammenlignet med året før ifølge sluttrapporten fra prosjektet. I Rapport om treningsopplegget antar man at dette tilsvarer en kostnadsreduksjon på over 300 000 kroner. I tillegg sank utgiftene til vikarer med 350 000 kroner. Til sammen utgjør dette store innsparinger.

Hva betyr dette?

Dette er en undersøkelse med få deltakere. Sykefraværsreduksjonen kan også skyldes andre forhold enn treningen. Når det er sagt, gir undersøkelsen en klar indikasjon på at målrettet fysisk trening for ansatte i risikosonen kan være et nyttig virkemiddel i IA-arbeidet.

Kilde: Helsedirektoratet (http://www.helsedirektoratet.no/portal/page?_pageid=134,67665&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref134_76551_134_67665_67665.artSectionId=385&_piref134_76551_134_67665_67665.articleId=822874)