Folk med høy utdanning er sprekest

Folk med lavere utdanning er i dårligere fysisk form enn folk med høyere utdanning, viser en ny stor undersøkelse.

Det er første gang det er gjennomført en så omfattende kartlegging av nordmenns fysiske form. Drøyt 900 personer spredt utover landet i alderen 20 til 85 år er testet. I tillegg til kondisjon (utholdenhet) er også balanse, bevegelighet og styrke i ulike deler av kroppen undersøkt.

– Undersøkelsen gir oss ny kunnskap som er viktig når vi skal følge med på utviklingen av helsetilstanden. Helsedirektoratet vil arbeide for at det med jevne mellomrom gjennomføres tilsvarende kartlegginger av fysisk form i Norge, sier Anne Hafstad avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Reduserer sykdomsrisiko
Fysisk form er avgjørende for evnen til å utføre dagliglivets funksjoner og avgjørende for vår funksjonsdyktighet. Fra medisinsk fagkunnskap vet vi at det er en sterk sammenheng mellom graden av fysisk form en person innehar og sjansen for fremtidig sykdomsutvikling og tidlig død. Denne sammenhengen er like sterk som den man finner i røykeundersøkelser. God fysisk form gir overskudd, og blant eldre er den fysiske formen spesielt viktig for å være uavhengig så lenge som mulig.

Resultatene viser at menn som har grunnskole eller videregående skole som høyeste fullførte utdanning er i dårligere fysisk form, målt som oksygenopptak, sammenlignet med menn som har minst fire års høyskole- eller universitetsutdanning. Blant kvinner øker også kondisjonen med økende utdanning.

– Kondisjonen påvirkes av aktivitetsnivået den enkelte har. Jo høyere aktivitetsnivå og høyere intensitet man har på dette jo bedre kondisjon vil man ha. Funnene vedrørende utdannelse og kondisjon er ikke overraskende fordi man finner nettopp det samme bildet med hensyn til utdannelse og aktivitetsnivå sier Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

Personer som er fysisk aktive i henhold til anbefalingen om minst 30 minutters moderat fysisk aktivitet daglig, har et høyere oksygenopptak enn personer som ikke tilfredsstiller anbefalingene. I likhet med andre studier viser undersøkelsen at den fysiske formen, beregnet som maksimalt oksygenopptak, faller med økt alder. Balansen reduseres også med økende alder og et kraftig fall sees etter fylte 60 år. På den ene siden er det et naturlig forløp at fysisk form reduseres med økende alder, på den annen side er hastigheten i denne reduksjonen i høy grad påvirket av aktivitetsnivået.

Regionale forskjeller
Rapporten avdekker regionale forskjeller. Menn på Vestlandet og i Trøndelag er i gjennomsnitt i bedre fysisk form, registrert som kondisjon, enn menn på Sørlandet og i Nord-Norge. Menn på Østlandet har i gjennomsnitt høyere kondisjon enn mennene på Sørlandet. Kvinnene på Sørlandet har lavere gjennomsnittlig kondisjon enn kvinner på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag.

– De regionale forskjellene er ikke store, men gjenspeiler et bilde man også ser med hensyn til aktivitetsnivået i disse regionene. Når man bryter materialet ned på regionnivå blir analysene noe sårbare med hensyn til antall deltakere sier Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

Ni universiteter og høyskoler har vært involvert i undersøkelsen. Norges idrettshøgskole har koordinert arbeidet.

Kilde: artikkel er hentet med tilltatelse i sin helhet fra Helsedirektoratet sine hjemmesider: Helsedirektoratet