Er styrketrening like effektivt som utholdenhetstrening?

Denne studien ville finne ut om styrketrening gir en like god effekt som utholdenhetstrening på personer med type 2 diabetes.

Forskningsresultater viser at den sterke økningen av type 2 diabetes assosieres med økningen av inaktivitet og overvekt. I motsetning til den relativt velkjente positive effekten av utholdenhetstrening finnes det kun begrenset informasjon om effekten av styrketrening på type 2 diabetes. Hensikten med studiet var å sammenligne effekten av utholdenhetstrening og  styrketrening på glykemisk kontroll hos menn med type 2 diabetes.

Metode

Vi gjennomførte en randomisert klinisk studie hvor 26 menn (gjennomsnittelig alder = 57 ± SD 7.94) med type 2 diabetes ble tilfeldig fordelt til en utholdenhetstreningsgruppe eller en styrketreningsgruppe. Subjektene trente tre ganger per uke i 12 uker. Metabolske faktorer (hemoglobin A1C (HbA1C); fastende glukose og C-peptid; total, LDL, og HDL kolesterol; triglyserider; blodtrykk), kroppssammensetning, VO2max og muskelstyrke ble målt før og etter intervensjonen. Gjennomsnittelige forskjeller i endring mellom gruppene ble analysert ved hjelp av en linear mixed effects model for repeterte målinger over tid hvor det ble justert for baseline verdier av alder, kroppsmasseindeks og HbA1C.

Resultater

Begge gruppene hadde signifikant forbedring i HbA1C (utholdenhetstreningsgruppen hadde en nedgang fra 7.10 ± SD 0.97 til 6.55 ± SD 0.74 (p-verdi = 0.015) og styrketreningsgruppen fra 7.21 ± SD 1.8 til 6.85 ± SD 0.66 (p-verdi = 0.002). Begge treningsgruppene hadde signifikante forbedringer i både systolisk og diastolisk blodtrykk (p-verdier < 0.05) og i flere av variablene som målte kroppssammensetning (p-verdier < 0.05). I de andre målte metabolske faktorene var det ingen signifikante forskjeller i endring mellom de to
treningsgruppene.

Konklusjon

Både utholdenhetstreningsgruppen og styrketreningsgruppen hadde liknende forbedringer i glykemisk kontroll. Forbedringene samsvarer med hva tidligere studier har rapportert. Det kan derfor tyde på at både utholdenhetstrening og styrketrening har gunstig effekt for menn med type 2 diabetes.

Kilde: TYPE 2 DIABETES OG GLYKEMISK KONTROLL HOS MENN. ER STYRKETRENING LIKE EFFEKTIVT SOM UTHOLDENHETSTRENING?
1Moe B, 1Augestad LB, 2Åsvold BO, 3Flanders WD 1Programfor Bevegelsesvitenskap, Fakultet for Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse, NTNU Trondheim 2Medisinsk klinikk, St.
Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. 3Dep. of Epidemiology and Biostatistics, Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta, GA, USA