Akutte smerter i korsryggen – vondt og oftest ufarlig

Tverrfaglige retningslinjer er relativt entydige i rådgivningen når det gjelder smerter fra korsryggen som har oppstått akutt eller nesten akutt.

Overordnet mål for behandling er å oppnå tilstrekkelig smertelindring til at pasienten kan gjenoppta normal aktivitet, fordi aktivitet i seg selv er et viktig tiltak for tilhelning. Prognosen er god ved akutte korsryggsmerter, men symptomlindrende tiltak kan være nødvendig, selv om ingen spesifikke behandlingstiltak har dokumentert stor effekt.

Pasienten som har plager som varer ut over 1-2 uker, bør vurderes på nytt for at råd og behandling kan individualiseres. Det er viktig å identifisere tilleggsplager tidlig i forløpet. Trekker plagene i langdrag, anbefales tilrettelegging av jobbsituasjonen som et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, for at pasienten kan forbli i/komme raskt tilbake i jobb. Risiko for residiv er generelt stor og sekundærforebyggende trening/tiltak bør tilrettelegges og pasienten bør følges opp.

Uspesifikke korsryggsmerter (akutte og langvarige) inkluderer ikke ryggplager med tydelig utsråling ned i foten (ischias). Her anbefales generell aktivitet: Ved akutte, subakutte og langvarige ryggsmerter anbefales å gi råd om å være mest mulig i normal aktivitet og å fortsette i/gjenoppta jobb så raskt som mulig, avdramatisere og oppmuntre til å leve så aktivt som mulig. Sykmelding anbefales å gjøres så kort som mulig. Det krever at pasienten følges tett opp, gjerne med ny kontakt etter 1-2 uker. Mulighetene for gradert sykmelding skal vurderes ved hver konsultasjon der sykemelding er et relevant tema.

Sengeleie anbefales ikke som terapi, men kan i mer sjeldne tilfeller være nødvendig de første 2-3 dager som smertelindring. Legemidler: Smertestillende medisin ved akutte korsryggsmerter bør generelt tas med jevne mellomrom og ikke bare ved behov. Start med paracetamol evt. NSAIDs hvis paracetamol allerede er prøvd. Ved sterke smerter tas paracetamol/ opioidblandingspreparater som førstevalg. Vær imidlertid oppmerksom på faren for bivirkninger og avhengighet ved de to sistnevnte medikamenter. Ved langvarige smerter kan også NSAIDs ha en viss smertestillende effekt.

Øvelser og trening: Spesifikke øvelser/trening anbefales ikke de første ukene. Det er tilstrekkelig at pasienten er i normal aktivitet. Henvisning innen førstelinjen, eller til spesialisthelsetjenesten for utredning, kognitivt rettede tiltak og trening/fysisk aktivitet anbefales dersom pasientene ikke har gjenopptatt vanlige aktiviteter eller kommet tilbake i arbeid etter ca. 4-6 uker. Veiledet øvelser/trening over tid anbefales ved langvarige plager og for å forebygge tilbakefall.

Manipulasjon: Anbefales som et behandlingsalternativ etter 1-2 uker for å redusere smerte og bedre funksjon. Effekten er liten/moderat. Massasje: Anbefales som supplement til øvelser og trening, særlig ved subakutte og langvarige plager. Akupunktur: Anbefales ved langvarige smerter. Effekten er kortvarig og moderat. Kirurgi har ingen plass i behandling av akutte uspesifikke korsryggsmerter. Avstivingsoperasjon kan vurderes for pasienter med langvarige og sterke uspesifikke korsryggsmerter over 2 år, utilfredstillende effekt av kunnskapsbasert tverrfaglig, ikke-kirurgisk behandling, og degenerative forandringer begrenset til 1-2 skivenivå. Komplikasjonsfrekvensen ved operasjoner er betydelig (18-40 %).

Arbeidsmedisinske tiltak og tverrfaglig behandling: Pasienten anbefales å forbli på/gjenoppta sitt arbeid så snart som mulig, og at det etableres et best mulig samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og eventuelt helsearbeider. Henvisning til tverrfaglig kognitiv rehabilitering anbefales etter 6-8 uker, særlig hvis pasienten er sykmeldt og annen behandling har gitt utilstrekkelig resultat. Ryggskole med kognitiv tilnærming: Kan anbefales ved langvarige plager.

Annen behandling og tiltak: Behandling med varme eller TENS kan forsøkes ved akutte smerter. Det er ikke dokumentert grunnlag for å anbefale behandling med traksjon, kulde, ultralyd, andre former for elektroterapi eller støttebelte/korsett.

Som sekundærforebygging mot nye episoder med akutte smerter anbefales veiledet trening og øvelser over tid. Aktiv ryggskole med ergonomisk ferdighetstrening, kognitive aspekter og øvelser/trening kan også være viktig.

Referanser:
www.ryggnett.no